Köp citodon 500 mg online i Sverige | citodon till salu i sverige

Köp citodon 500 mg online i Sverige | citodon till salu i sverige

kr29.00

Köp citodon 500 mg online i Sverige | citodon 500 mg till salu i sverige

Category:

Description

Citodon 500 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

citodon 500 mg

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Citodon  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Citodon
3. Hur du använder Citodon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Citodon  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Citodon  är och vad det används för

 

Citodon innehåller paracetamol och kodein.

Paracetamol har både smärtstillande och febernedsättande verkan.

Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel såsom paracetamol.

Citodon används mot värk och smärtor.

Kodein och paracetamol som finns i Citodon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Citodon

Använd inte Citodon

 • om du ammar
 • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin
 • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamolkodein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du lider av gallvägsbesvär.

Varningar och försiktighet

Ta aldrig fler Citodon tabletter än vad som står under punkt 3 ”Hur du använder Citodon”. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Citodon utan att först tala med läkare eller apotek.

Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför i stället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så fort som möjligt om du tagit för stor dos.

Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk.

Tala med din läkare innan du tar Citodon:

 • om du har astma. Var särskilt försiktig med Citodon om du har astma och samtidigt är överkänslig mot acetylsalicylsyra.
 • om du har alkoholproblem.
 • om du har en leverskada.
 • om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: ansträngd andning (djup inandning och snabb utandning), illamående och kräkningar. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Använd inte Citodon tillsammans med alkohol.

Om du använder Citodon under lång tid finns risk för beroendeutveckling.

Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

Barn och ungdomar

Citodon tabletter är inte godkänd till behandling av barn och ungdomar under 18 år.

Körförmåga och användning av maskiner

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp citodon 500 mg online i Sverige | citodon till salu i sverige”