Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Sale!

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

kr37.00

Clonazepam 2mg  är en bensodiazepin. Man tror att klonazepam fungerar genom att förbättra aktiviteten hos vissa neurotransmittorer i hjärnan.

Category:

Description

Clonazepam 2mg

GENERIC NAME(S): Clonazepam

Användningar
Clonazepam 2mg används för att förebygga och kontrollera kramper. Detta läkemedel är känt som ett antikonvulsivt eller antiepileptiskt läkemedel. Det används också för att behandla panikattacker. Clonazepam 2mg fungerar genom att lugna din hjärna och nerver. Det tillhör en klass läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Hur du använder Klonopin
Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta clonazepam 2mg och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare, vanligtvis 2 eller 3 gånger dagligen.

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd, ålder och svar på behandlingen. För barn baseras dosen också på vikt. Äldre vuxna börjar vanligtvis med en lägre dos för att minska risken för biverkningar. Öka inte din dos, ta den oftare eller ta den längre än vad som anges.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Ta detta läkemedel regelbundet för att få ut mesta möjliga av det. Ta det vid samma tidpunkter varje dag för att hjälpa dig att komma ihåg.

Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare. Vissa tillstånd kan bli värre när detta läkemedel plötsligt stoppas. Din dos kan behöva minskas gradvis.

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du få abstinenssymptom (som kramper, mentala / humörförändringar, skakningar, mag- / muskelkramper). För att förhindra utsättning kan din läkare sänka din dos långsamt. Återkallande är mer troligt om du har använt klonazepam under lång tid eller i höga doser. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

När detta läkemedel används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka missbruk. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändningsstörning (som överanvändning eller missbruk av droger / alkohol). Ta detta läkemedel exakt enligt föreskrifterna för att minska risken för missbruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Om du har flera olika typer av anfallssjukdomar kan du uppleva en förvärring av anfall när du börjar använda klonazepam. Kontakta din läkare omedelbart om detta händer. Din läkare kan behöva lägga till eller justera dosen av dina andra läkemedel för att kontrollera krampanfallen.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Klonopin Bieffekter

Dåsighet, yrsel, trötthet, koordinationsförlust eller ökad salivproduktion kan uppstå. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Ett litet antal personer som tar antikonvulsiva medel för alla tillstånd (som kramper, bipolär sjukdom, smärta) kan uppleva depression, självmordstankar / försök eller andra mentala / humörproblem. Tala omedelbart till din läkare om du eller din familj / vårdgivare märker några ovanliga / plötsliga förändringar i humör, tankar eller beteende, inklusive: förvirring, minnesproblem, tecken på depression, självmordstankar / försök, tankar om att skada dig själv.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du märker andra effekter som inte nämns ovan.

Klonopin Försiktighetsåtgärder

Innan du tar klonazepam, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till andra bensodiazepiner (såsom diazepam, lorazepam); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om: en viss typ av ögonproblem (smalvinkelglaukom), en viss blodsjukdom (porfyri), leversjukdom, njursjukdom, lung- / andningsproblem, mental / humörproblem (såsom depression, självmordstankar), personlig eller familjehistoria av en substansanvändningsstörning (såsom överanvändning av eller beroende av droger / alkohol).

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som behöver vara vaken tills du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

För barn är de långsiktiga effekterna på den fysiska och mentala / beteendemässiga utvecklingen osäkra och kan inte ses förrän efter många år. Diskutera därför riskerna och fördelarna med behandling med klonazepam med din läkare.

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för effekterna av detta läkemedel, särskilt dåsighet och förvirring. Dessa biverkningar kan öka risken för att falla.

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Det kan skada ett ofödat barn. Men eftersom obehandlade anfall är ett allvarligt tillstånd som kan skada både en gravid kvinna och hennes ofödda barn, sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare har ordinerat det. Om du planerar graviditet, blir gravid eller tror att du kan vara gravid, tala omedelbart med din läkare om fördelarna och riskerna med att använda detta läkemedel under graviditeten.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Detta läkemedel övergår i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Rådfråga din läkare innan du ammar.

klonopin Interaktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: orlistat, natriumoxybat.

Risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam / ytlig andning, svår dåsighet / yrsel) kan ökas om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan orsaka sömnighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som opioidvärk eller hostlindrande medel (såsom kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel. (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (såsom allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Överdos

Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att passera ut eller andas, ring 911. Annars kontakta ett giftkontrollcenter omedelbart. Amerikanska invånare kan ringa sitt lokala giftkontrollcenter på 1-800-222-1222. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan innefatta: svår sömnighet, förvirring, medvetslöshet, långsam / minskad reflex.

Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality | Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality

Anteckningar
Dela inte detta läkemedel med andra. Att dela det strider mot lagen.

Laboratorie- och / eller medicinska tester (såsom leverfunktionstester, fullständigt blodantal) bör utföras regelbundet för att övervaka dina framsteg eller kontrollera biverkningar. Kontakta din läkare för mer information.

Missad dos
Om du saknar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen. Ta din nästa dos vid ordinarie tid. Fördubba inte dosen för att komma ikapp.

Lagring
Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.

Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kassera produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller ditt lokala avfallshanteringsföretag. Informationen senast reviderad i juli 2019.

What is clonazepam 2mg, and how does it work (mechanism of action)?

 • Clonazepam is an anti-anxiety medication in the benzodiazepine family, the same family that includes diazepam (Valium), alprazolam (Xanax), lorazepam (Ativan), flurazepam (Dalmane), and others. Clonazepam and other benzodiazepines act by enhancing the effects of gamma-aminobutyric acid (GABA) in the brain. GABA is a neurotransmitter (a chemical that nerve cells use to communicate with each other) that inhibits brain activity. It is believed that excessive activity in the brain may lead to anxiety or other psychiatric disorders. Clonazepam is primarily used for treating panic disorder and preventing certain types of seizures.
 • The FDA approved clonazepam in June 1975.

What brand names are available for clonazepam 2mg?

 

Klonopin

 

Is clonazepam 2mg available as a generic drug?

 

GENERIC AVAILABLE: Yes

 

Do I need a prescription for clonazepam 2mg?

 

Yes

 

What are the uses for clonazepam 2mg?

 

Clonazepam 2mg is used for:

 • The treatment of panic disorder
 • Certain types of seizures, specifically petit mal seizures, akinetic seizures, and myoclonus, as well as Lennox-Gastaut syndrome. Clonazepam may be used alone or together with other medications for these seizure disorders.
 • The short-term relief of symptoms of anxiety.

What are the side effects of clonazepam 2mg?

 

The most common side effects associated with clonazepam 2mg are sedation, which is reported in approximately half of patients. Dizziness is reported in one-third of patients.

Other common side effects include:

Other serious side effects of clonazepam 2mg include:

Other serious adverse reactions:

 • Antiepileptic medications have been associated with an increased risk of suicidal thinking and behavior. Anyone considering the use of antiepileptic drugs must balance this risk of suicide with the clinical need for the antiepileptic drug. Patients who begin antiepileptic therapy should be closely observed for clinical worsening, suicidal thoughts or unusual changes in behavior.
Why is this medication prescribed?

Clonazepam is used alone or in combination with other medications to control certain types of seizures. It is also used to relieve panic attacks (sudden, unexpected attacks of extreme fear and worry about these attacks). Clonazepam is in a class of medications called benzodiazepines. It works by decreasing abnormal electrical activity in the brain.

How should this medicine be used?

Clonazepam comes as a tablet and an orally disintegrating tablet (tablet that dissolves quickly in the mouth) to take by mouth. It usually is taken one to three times a day with or without food. Take clonazepam at around the same time(s) every day. Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your doctor or pharmacist to explain any part you do not understand.Do not try to push the orally disintegrating tablet through the foil.
Instead, use dry hands to peel back the foil packaging. Immediately take out the tablet and place it in your mouth. The tablet will quickly dissolve and can be swallowed with or without liquid.Your doctor will probably start you on a low dose of clonazepam and gradually increase your dose, not more often than once every 3 days.Clonazepam can be habit-forming.
Do not take a larger dose, take it more often, or take it for a longer period of time or in a different way than prescribed by your doctor. Take clonazepam exactly as directed. Do not take more or less of it or take it more often than prescribed by your doctor.Clonazepam may help control your condition, but will not cure it. It may take a few weeks or longer before you feel the full benefit of clonazepam. Continue to take clonazepam even if you feel well.
Do not stop taking clonazepam without talking to your doctor, even if you experience side effects such as unusual changes in behavior or mood, If you suddenly stop taking clonazepam, you may experience withdrawal symptoms such as new or worsening seizures, hallucinating (seeing things or hearing voices that do not exist), changes in behavior, sweating, uncontrollable shaking of a part of your body, stomach or muscle cramps, anxiety, or difficulty falling asleep or staying asleep. Your doctor will probably decrease your dose gradually.

Other uses for this medicine

Clonazepam is also used to treat symptoms of akathisia (restlessness and a need for constant movement) that may occur as a side effect of treatment with antipsychotic medications (medications for mental illness) and to treat acute catatonic reactions (state in which a person does not move or speak at all or moves or speaks abnormally). Talk to your doctor about the possible risks of using this medication for your condition.This medication is sometimes prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist for more information.

What special precautions should I follow?

Before taking clonazepam,

 • tell your doctor and pharmacist if you are allergic to clonazepam, other benzodiazepines such as alprazolam (Xanax), chlordiazepoxide (Librium, in Librax), clorazepate (Gen-Xene, Tranxene), diazepam (Diastat, Valium), estazolam, flurazepam, lorazepam (Ativan), midazolam (Versed), oxazepam, temazepam (Restoril), triazolam (Halcion), any other medications, or any of the ingredients in clonazepam tablets. Ask your pharmacist for a list of the ingredients.
 • tell your doctor and pharmacist what other prescription and nonprescription medications, vitamins, and nutritional supplements you are taking or plan to take. Be sure to mention any of the following: amiodarone (Cordarone, Nexterone, Pacerone); certain antibiotics such as clarithromycin (Biaxin, in Prevpac), erythromycin (Erythrocin, E-mycin, others), and troleandomycin (TAO) (not available in the US); antidepressants; certain antifungal medications such as itraconazole (Onmel. Sporanox) and ketoconazole (Nizoral); antihistamines; certain calcium channel blockers such as diltiazem (Cardizem, Tiazac, others) and verapamil (Calan, Covera, Verelan, in Tarka); cimetidine (Tagamet); HIV protease inhibitors including indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), and ritonavir (Norvir, in Kaletra); medications for anxiety, colds or allergies, or mental illness; other medications for seizures such as carbamazepine (Epitol, Tegretol, Teril), phenobarbital, phenytoin (Dilantin, Phenytek), or valproic acid (Depakene); muscle relaxants; nefazodone; rifampin (Rifadin, Rimactane); sedatives; certain selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) such as fluvoxamine (Luvox); other sleeping pills; and tranquilizers. Your doctor may need to change the doses of your medications or monitor you carefully for side effects.
 • tell your doctor what herbal products you are taking, especially St. John’s wort.
 • tell your doctor if you have or have ever had glaucoma (increased pressure in the eye that may cause vision loss) or liver disease. Your doctor may tell you not to take clonazepam.
 • tell your doctor if you drink or have ever drunk large amounts of alcohol, use or have ever used street drugs or have overused prescription medications. Also tell your doctor if you have or have ever had lung or kidney disease.
 • tell your doctor if you are pregnant, plan to become pregnant, or are breastfeeding. Clonazepam may harm the fetus. If you become pregnant while taking clonazepam, call your doctor.
 • talk to your doctor about the risks and benefits of taking this medication if you are 65 years of age or older. Older adults should receive low doses of clonazepam because higher doses may not work better and may cause serious side effects.
 • if you are having surgery, including dental surgery, tell the doctor or dentist that you are taking clonazepam.
 • you should know that this medication may make you drowsy. Do not drive a car or operate machinery until you know how this medication affects you.
 • you should know that your mental health may change in unexpected ways, and you may become suicidal (thinking about harming or killing yourself or planning or trying to do so) while you are taking clonazepam for the treatment of epilepsy, mental illness, or other conditions. A small number of adults and children 5 years of age and older (about 1 in 500 people) who took anticonvulsants such as clonazepam to treat various conditions during clinical studies became suicidal during their treatment. Some of these people developed suicidal thoughts and behavior as early as one week after they started taking the medication. There is a risk that you may experience changes in your mental health if you take an anticonvulsant medication such as clonazepam, but there may also be a risk that you will experience changes in your mental health if your condition is not treated. You and your doctor will decide whether the risks of taking an anticonvulsant medication are greater than the risks of not taking the medication. You, your family, or your caregiver should call your doctor right away if you experience any of the following symptoms: panic attacks; agitation or restlessness; new or worsening irritability, anxiety, or depression; acting on dangerous impulses; difficulty falling or staying asleep; aggressive, angry, or violent behavior; mania (frenzied, abnormally excited mood), talking or thinking about wanting to hurt yourself or end your life, withdrawing from friends and family; preoccupation with death and dying, giving away prized possessions, or any other unusual changes in behavior or mood. Be sure that your family or caregiver knows which symptoms may be serious so they can call the doctor if you are unable to seek treatment on your own.

What special dietary instructions should I follow?

Talk to your doctor about eating grapefruit and drinking grapefruit juice while taking this medicine.

What should I do if I forget a dose?

Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed one.

What side effects can this medication cause?

Clonazepam may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are severe or do not go away:

 • drowsiness
 • dizziness
 • unsteadiness
 • problems with coordination
 • difficulty thinking or remembering
 • increased saliva
 • muscle or joint pain
 • frequent urination
 • blurred vision
 • changes in sex drive or ability

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms call your doctor immediately:

 • rash
 • hives
 • swelling of the eyes, face, lips, tongue, or throat
 • difficulty breathing or swallowing
 • hoarseness
 • difficulty breathing

If you experience a serious side effect, you or your doctor may send a report to the Food and Drug Administration’s (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch) or by phone (1-800-332-1088).

What should I know about storage and disposal of this medication?

Keep this medication in the container it came in, tightly closed, and out of reach of children. Store it at room temperature and away from excess heat and moisture (not in the bathroom).Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your community. See the FDA’s Safe Disposal of Medicines website (http://goo.gl/c4Rm4p) for more information if you do not have access to a take-back program.It is important to keep all medication out of sight and reach of children as many containers (such as weekly pill minders and those for eye drops, creams, patches, and inhalers) are not child-resistant and young children can open them easily. To protect young children from poisoning, always lock safety caps and immediately place the medication in a safe location – one that is up and away and out of their sight and reach. http://www.upandaway.org

In case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at https://www.poisonhelp.org/help. If the victim has collapsed, had a seizure, has trouble breathing, or can’t be awakened, immediately call emergency services at 911.

Symptoms of overdose may include the following:

 • drowsiness
 • confusion
 • coma (loss of consciousness for a period of time)

What other information should I know?

Keep all appointments with your doctor and the laboratory. Your doctor will order certain lab tests to check your response to clonazepam.Do not let anyone else take your medication. Clonazepam is a controlled substance. Prescriptions may be refilled only a limited number of times; ask your pharmacist if you have any questions.It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also important information to carry with you in case of emergencies.

Zopiclone klonopin

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Clonazepam 2mg online i Sverige | good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ