Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

kr35.00

OxyNorm 5 mg kapslar ska tas med 4-6 timmars mellanrum. Dosen beror på smärtans svårighetsgrad och patientens tidigare analgetiska historia.

Category:

Description

1. Läkemedlets namn

OxyNorm 5 mg, 10 mg och 20 mg

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje 5 mg kapsel innehåller 4,5 mg oxikodon som 5 mg oxikodonhydroklorid.

Varje 10 mg kapsel innehåller 9 mg oxikodon som 10 mg oxikodonhydroklorid.

Varje 20 mg kapsel innehåller 18 mg oxikodon som 20 mg oxikodonhydroklorid.

Hjälpämne med känd effekt:

Kapseln på 5 mg innehåller solnedgångsgul (E 110). Kan orsaka allergiska reaktioner.

För fullständig lista över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Oxynorm 5 mg Läkemedelsform

Kapsel, hård.

OxyNorm kapslar 5 mg är orange / beige, tryckt ONR 5.

OxyNorm kapslar 10 mg är vita / beige, tryckta ONR 10.

OxyNorm kapslar 20 mg är orange / beige, tryckt ONR 20.

4. Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer
För behandling av måttlig till svår smärta hos patienter med cancer och postoperativ smärta. För behandling av svår smärta som kräver användning av en stark opioid.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

4.2 OxyNorm 5 mg Dosering och administreringssätt

Vuxna över 18 år

OxyNorm kapslar ska tas med 4-6 timmars mellanrum. Dosen är beroende av smärtans svårighetsgrad och patientens tidigare historia av smärtstillande behov.

Ökande svårighetsgrad av smärta kräver en ökad dos av OxyNorm kapslar. Den korrekta dosen för varje enskild patient är den som styr smärtan och tolereras väl under hela doseringsperioden. Patienter bör titreras till smärtlindring såvida inte hanterbara biverkningar förhindrar detta.

Den vanliga startdosen för opioida naiva patienter eller patienter med svår smärta som inte kontrolleras av svagare opioider är 5 mg, 4-6 timme. Dosen bör sedan titreras försiktigt så ofta som en gång om dagen för att uppnå smärtlindring. Majoriteten av patienterna behöver inte en daglig dos som är större än 400 mg. Några patienter kan dock behöva högre doser.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Innan behandling med opioider påbörjas bör en diskussion hållas med patienter för att införa en strategi för att avsluta behandlingen med oxikodon för att minimera risken för missbruk och läkemedelsavbrottssyndrom (se avsnitt 4.4).

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Omvandling från oral morfin

Patienter som får oral morfin före oxikodonbehandling bör ha sin dagliga dos baserat på följande förhållande: 10 mg oral oxikodon motsvarar 20 mg oral morfin. Det måste betonas att detta är en guide till den dos av OxyNorm-kapslar som krävs. Interpatientvariationer kräver att varje patient titreras noggrant till lämplig dos.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Äldre patienter

Dosjustering är vanligtvis inte nödvändig hos äldre patienter. Kontrollerade farmakokinetiska studier på äldre patienter (över 65 år) har visat att clearance av oxikodon endast minskar något jämfört med yngre vuxna. Inga ogynnsamma biverkningar sågs baserat på ålder, därför är vuxna doser och dosintervaller lämpliga.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Plasmakoncentrationen i denna patientpopulation kan ökas. Dosinitieringen bör följa ett konservativt tillvägagångssätt hos dessa patienter. Den rekommenderade startdosen för vuxna bör minskas med 50% (till exempel en total daglig dos på 10 mg oralt hos opioida patienter), och varje patient bör titreras till adekvat smärtkontroll i enlighet med deras kliniska situation.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Pediatrisk population

OxyNorm kapslar ska inte användas till patienter under 18 år.

Använd vid icke-malign smärta

Opioider är inte förstahandsbehandling för kronisk icke-malign smärta och rekommenderas inte heller som enda behandling. Typer av kronisk smärta som har visats lindras av starka opioider inkluderar kronisk artrossmärta och intervertebral skivsjukdom. Behovet av fortsatt behandling vid icke-malign smärta bör bedömas med jämna mellanrum.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Administreringssätt

OxyNorm kapslar är för oral användning.

Behandlingens varaktighet

Oxykodon ska inte användas längre än nödvändigt. I likhet med andra starka opioider bör behovet av fortsatt behandling bedömas med jämna mellanrum.

Avbrytande av behandlingen

När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon kan det vara tillrådligt att avta dosen gradvis för att förhindra abstinenssymptom.

4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot oxikodon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Oxykodon får inte användas i någon situation där opioider är kontraindicerade: svår andningsdepression med hypoxi, paralytisk ileus, akut buk, fördröjd gastrisk tömning, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, cor pulmonale, svår bronkialastma, förhöjda koldioxidnivåer i blodet, måttligt till svårt nedsatt leverfunktion, kronisk förstoppning.

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder

Försiktighet måste iakttas vid administrering av oxykodon till försvagade äldre, opioidberoende patienter, patienter med svårt nedsatt lungfunktion, patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, patienter med myxödem, hypotyreoidism, Addisons sjukdom, toxisk psykos, prostatahypertrofi, binjurebarkinsufficiens, alkoholism, delirium tremens, sjukdomar i gallvägarna, pankreatit, inflammatoriska tarmsjukdomar, hypotoni, hypovolemi, förhöjt intrakraniellt tryck, intrakraniell lesion eller huvudskada (på grund av risk för ökat intrakraniellt tryck), minskad medvetenhetsnivå av osäkert ursprung, sömnapné eller patienter som tar bensodiazepiner, andra CNS-depressiva medel (inklusive alkohol) eller MAO-hämmare (se avsnitt 4.5).

Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality | Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality

Den primära risken för opioidöverskott är andningsdepression.

Opioider kan orsaka sömnrelaterade andningsstörningar inklusive central sömnapné (CSA) och sömnrelaterad hypoxemi. Opioidanvändning kan öka risken för CSA på ett dosberoende sätt hos vissa patienter. Opioider kan också orsaka försämring av befintlig sömnapné (se avsnitt 4.8). Överväg att minska den totala opioiddosen hos patienter som har CSA.

Samtidig användning av oxikodon och lugnande läkemedel såsom bensodiazepiner eller relaterade läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker bör samtidig förskrivning med dessa lugnande läkemedel reserveras för patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om ett beslut fattas att förskriva oxikodon samtidigt med lugnande läkemedel, ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingstiden bör vara så kort som möjligt (se även allmän dosrekommendation i avsnitt 4.2).

Patienterna bör följas noggrant för tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta avseende rekommenderas det starkt att informera patienter och deras vårdgivare om att vara medvetna om dessa symtom (se avsnitt 4.5).

OxyNorm kapslar måste administreras med försiktighet till patienter som tar MAO-hämmare eller som har fått MAO-hämmare under de två föregående veckorna.

OxyNorm kapslar ska inte användas om det finns en risk för paralytisk ileus. Om paralytisk ileus misstänks eller uppträder under användning, bör OxyNorm kapslar avbrytas omedelbart.

OxyNorm kapslar bör användas med försiktighet före operation och inom de första 12-24 timmarna efter operation.

Som med alla opioidpreparat, bör oxikodonprodukter användas med försiktighet efter bukoperationer, eftersom opioider är kända för att försämra tarmens rörlighet och bör inte användas förrän läkaren är säker på normal tarmfunktion.

Patienter som håller på att genomgå ytterligare smärtlindrande förfaranden (t.ex. kirurgi, plexusblockad) ska inte få OxyNorm kapslar i 6 timmar före ingreppet. Om ytterligare behandling med oxikodon indikeras ska dosen justeras till det nya postoperativa kravet.

För lämpliga patienter som lider av kronisk icke-malign smärta bör opioider användas som en del av ett omfattande behandlingsprogram med andra läkemedel och behandlingsmetoder. En viktig del av bedömningen av en patient med kronisk icke-malign smärta är patientens missbruk och missbrukshistoria.

Om opioidbehandling anses lämplig för patienten är huvudsyftet med behandlingen inte att minimera dosen opioid utan snarare att uppnå en dos som ger adekvat smärtlindring med ett minimum av biverkningar. Det måste finnas frekvent kontakt mellan läkare och patient så att dosjusteringar kan göras. Det rekommenderas starkt att läkaren definierar behandlingsresultat i enlighet med riktlinjerna för smärtlindring. Läkaren och patienten kan då komma överens om att avbryta behandlingen om dessa mål inte uppnås.

För alla patienter kan långvarig användning av denna produkt leda till drogberoende (missbruk), även vid terapeutiska doser. Riskerna ökas hos personer med nuvarande eller tidigare historia av missbruksstörning (inklusive missbruk av alkohol) eller psykisk sjukdom (t.ex. allvarlig depression).

Ytterligare stöd och övervakning kan vara nödvändigt vid förskrivning till patienter som riskerar missbruk av opioider.

En omfattande patienthistoria bör tas för att dokumentera samtidig medicinering, inklusive receptfria läkemedel och läkemedel som erhållits online, samt tidigare och nuvarande medicinska och psykiatriska tillstånd.

Patienter kan uppleva att behandlingen är mindre effektiv vid kronisk användning och uttrycker ett behov av att öka dosen för att få samma nivå av smärtkontroll som ursprungligen upplevdes. Patienter kan också komplettera sin behandling med ytterligare smärtstillande medel. Detta kan vara tecken på att patienten utvecklar tolerans. Riskerna med att utveckla tolerans bör förklaras för patienten.

Överanvändning eller missbruk kan leda till överdosering och / eller dödsfall. Det är viktigt att patienter endast använder läkemedel som ordinerats för dem i den dos de har ordinerats och inte ger detta läkemedel till någon annan.

Patienter bör övervakas noggrant för tecken på missbruk, missbruk eller missbruk.

Det kliniska behovet av smärtstillande behandling bör ses över regelbundet.

Drogavbrottssyndrom

Innan behandling med eventuella opioider påbörjas bör en diskussion hållas med patienter för att införa en abstinensstrategi för att avsluta behandlingen med oxikodon.

Läkemedelsavbrottssyndrom kan uppstå vid abrupt upphörande av behandlingen eller dosreduktion. När en patient inte längre behöver behandling är det lämpligt att avta dosen gradvis för att minimera abstinenssymptom. Avsmalnande från en hög dos kan ta veckor till månader.

Det opioida läkemedelsavbrottssyndromet kännetecknas av något eller allt av följande: rastlöshet, tårflöde, rinorré, gäspningar, svettningar, frossa, myalgi, mydriasis och hjärtklappning. Andra symtom kan också utvecklas inklusive irritabilitet, agitation, ångest, hyperkinesi, tremor, svaghet, sömnlöshet, anorexi, magkramper, illamående, kräkningar, diarré, ökat blodtryck, ökad andningsfrekvens eller hjärtfrekvens.

Om kvinnor tar detta läkemedel under graviditeten finns det en risk att deras nyfödda barn upplever neonatal abstinenssyndrom.

Hyperalgesi

Hyperalgesi kan diagnostiseras om patienten i långvarig opioidbehandling har ökad smärta. Detta kan skilja sig kvalitativt och anatomiskt från smärta relaterad till sjukdomsprogression eller genombrottssmärta till följd av utveckling av opioidtolerans. Smärta i samband med hyperalgesi tenderar att vara mer diffus än den redan existerande smärtan och mindre definierad i kvalitet. Symtom på hyperalgesi kan lösa sig med en minskning av opioiddosen.

Kapslarna ska sväljas hela och inte tuggas eller krossas.

Missbruk av orala doseringsformer genom parenteral administrering kan förväntas leda till allvarliga biverkningar, såsom lokal vävnadsnekros, infektion, lunggranulom, ökad risk för endokardit och hjärtklappskada, som kan vara dödlig.

Samtidig användning av alkohol och OxyNorm kapslar kan öka de oönskade effekterna av OxyNorm kapslar; samtidig användning bör undvikas.

Solnedgångsgul, en beståndsdel i 5 mg kapseln, kan orsaka allergiska reaktioner såsom astma. Detta är vanligare hos personer som är allergiska mot aspirin.

Opioider, såsom oxikodonhydroklorid, kan påverka hypotalamus-hypofys-binjuren eller – gonadala axlar. Några förändringar som kan ses inkluderar en ökning av serumprolaktin och minskningar av plasmakortisol och testosteron. Kliniska symtom kan manifestera sig från dessa hormonella förändringar.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktion
Samtidig användning av opioider med lugnande läkemedel som bensodiazepiner eller relaterade läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av additiv CNS-depressiv effekt. Dosen och varaktigheten av samtidig användning bör vara begränsad (se avsnitt 4.4).

Läkemedel som påverkar CNS inkluderar, men är inte begränsade till, andra opioider, gabapentinoider såsom pregabalin, ångestdämpande medel, hypnotika och lugnande medel (inklusive bensodiazepiner), antipsykotika, antidepressiva medel, fenotiaziner, anestetika, muskelavslappnande medel, antihypertensiva medel och alkohol.

Samtidig administrering av oxikodon med serotoninmedel, såsom en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller en serotonin noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) kan orsaka serotonintoxicitet. Symtomen på serotonintoxicitet kan inkludera mental statusförändringar (t.ex. agitation, hallucinationer, koma), autonom instabilitet (t.ex. takykardi, labilt blodtryck, hypertermi), neuromuskulära abnormiteter (t.ex. hyperreflexi, inkoordination, styvhet) och / eller gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Oxikodon bör användas med försiktighet och dosen kan behöva minskas hos patienter som använder dessa läkemedel.

Samtidig administrering av oxikodon med antikolinergika eller läkemedel med antikolinerg aktivitet (t.ex. tricykliska antidepressiva medel, antihistaminer, antipsykotika, muskelavslappnande medel, antiparkinsonläkemedel) kan resultera i ökade antikolinerga biverkningar. Oxikodon bör användas med försiktighet och dosen kan behöva minskas hos patienter som använder dessa läkemedel.

MAO-hämmare är kända för att interagera med narkotiska analgetika. MAO-hämmare orsakar CNS-excitation eller depression i samband med hypertensiv eller hypotensiv kris (se avsnitt 4.4). Samtidig administrering med monoaminoxidashämmare eller inom två veckor efter att behandlingen har upphört bör undvikas.

Alkohol kan öka de farmakodynamiska effekterna av OxyNorm, samtidig användning bör undvikas.

Oxykodon metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4, med ett bidrag från CYP2D6. Aktiviteterna i dessa metaboliska vägar kan inhiberas eller induceras av olika samadministrerade läkemedel eller dietelement. Oxikodondoser kan behöva justeras i enlighet med detta.

CYP3A4-hämmare, såsom makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin och telitromycin), azol-antimykotika (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol och posakonazol), proteashämmare (t.ex. kan orsaka en minskad clearance av oxikodon som kan orsaka en ökning av plasmakoncentrationerna av oxikodon. Därför kan oxikodondosen behöva justeras i enlighet med detta. Några specifika exempel ges nedan:

• Itrakonazol, en potent CYP3A4-hämmare, administrerad 200 mg oralt i fem dagar, ökade AUC för oral oxikodon. I genomsnitt var AUC cirka 2,4 gånger högre (intervall 1,5 – 3,4).

• Voriconazol, en CYP3A4-hämmare, administrerad 200 mg två gånger dagligen i fyra dagar (400 mg ges som de första två doserna), ökade AUC för oral oxikodon. I genomsnitt var AUC cirka 3,6 gånger högre (intervall 2,7 – 5,6).

• Telitromycin, en CYP3A4-hämmare, administrerad 800 mg oralt i fyra dagar, ökade AUC för oral oxikodon. I genomsnitt var AUC ungefär 1,8 gånger högre (intervall 1,3 – 2,3).

• Grapefruktjuice, en CYP3A4-hämmare, administrerad som 200 ml tre gånger om dagen i fem dagar, ökade AUC för oral oxikodon. I genomsnitt var AUC ungefär 1,7 gånger högre (intervall 1,1 – 2,1).

CYP3A4-inducerare, såsom rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört, kan inducera metabolismen av oxikodon och orsaka en ökad clearance av oxikodon som kan orsaka en minskning av plasmakoncentrationerna av oxikodon. Oxikodondosen kan behöva justeras i enlighet med detta. Några specifika exempel ges nedan:

• Johannesört, en CYP3A4-inducerare, administrerad som 300 mg tre gånger om dagen i femton dagar, minskade AUC för oral oxikodon. I genomsnitt var AUC cirka 50% lägre (intervall 37-57%).

• Rifampicin, en CYP3A4-inducerare, administrerad som 600 mg en gång dagligen i sju dagar, minskade AUC för oral oxikodon. I genomsnitt var AUC cirka 86% lägre

Läkemedel som hämmar CYP2D6-aktivitet, såsom paroxetin och kinidin, kan orsaka minskad clearance av oxikodon vilket kan leda till en ökning av plasmakoncentrationer av oxikodon. Samtidig administrering av kinidin resulterade i en ökning av oxikodon Cmax med 11%, AUC med 13%, och t½ elim. med 14%. Även en ökning av noroxikodonnivå observerades (Cmax med 50%; AUC med 85% och t½ eliminerat med 42%). De farmakodynamiska effekterna av oxikodon förändrades inte.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

OxyNorm kapslar rekommenderas inte för användning under graviditet eller under förlossningen. Det finns begränsade data från användning av oxikodon hos gravida kvinnor. Regelbunden användning under graviditet kan orsaka drogberoende hos fostret, vilket kan leda till abstinenssymptom hos nyfödda. Om användning av opioider krävs under en längre period hos gravida kvinnor, informera patienten om risken för neonatal opioidavstängningssyndrom och se till att lämplig behandling kommer att finnas tillgänglig.

Administrering under förlossningen kan försämra andningen hos nyfödda och en motgift för barnet bör vara lätt tillgänglig.

Amning

Administrering till ammande kvinnor rekommenderas inte eftersom oxikodon kan utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka andningsdepression hos spädbarnet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
Oxikodon kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Oxikodon kan ändra patientens reaktioner i varierande utsträckning beroende på dosering och individuell känslighet. Därför ska patienter inte köra bil eller använda maskiner om de påverkas.

Detta läkemedel kan försämra kognitiv funktion och kan påverka patientens förmåga att köra säkert. Denna klass av läkemedel finns i listan över läkemedel som ingår i föreskrifter enligt 5a i Road Traffic Act 1988. Vid förskrivning av detta läkemedel bör patienterna få veta:

• Läkemedlet kommer sannolikt att påverka din förmåga att köra bil.

• Kör inte förrän du vet hur läkemedlet påverkar dig.

• Det är ett brott att köra medan du har detta läkemedel i kroppen över en viss gräns, såvida du inte har ett försvar (kallat “lagstadgat försvar”).

• Detta försvar gäller när:

o Läkemedlet har ordinerats för att behandla ett medicinskt eller tandproblem. och

o Du har tagit det enligt instruktionerna från förskrivaren och i den information som medföljer läkemedlet.

• Observera att det fortfarande är ett brott att köra om du är olämplig på grund av läkemedlet (dvs. din förmåga att köra påverkas). ”

Detaljer om ett nytt körförseelse rörande körning efter att droger har tagits i Storbritannien finns här: https://www.gov.uk/drug-driving-law

4.8 Biverkningar
Biverkningar är typiska för fulla opioidagonister. Tolerans och beroende kan förekomma (se avsnitt 4.4). Förstoppning kan förhindras med ett lämpligt laxermedel. Om illamående och kräkningar är besvärliga kan oxikodon kombineras med ett antiemetikum.

Följande frekvenskategorier utgör grunden för klassificering av biverkningarna:

Termin

Frekvens

Väldigt vanligt

≥ 1/10

Allmänning

≥ 1/100 till <1/10

Ovanlig

≥ 1/1 000 till <1/100

Sällsynt

≥1 / 10 000 till <1/1 000

Mycket sällsynt

<1/10 000

Frekvens ej känd

Kan inte beräknas från tillgängliga data

Immunsystemet:

Mindre vanliga: överkänslighet.

Ingen känd frekvens: anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion.

Metabolism och näringsstörningar:

Vanligt: ​​minskad aptit.

Mindre vanliga: uttorkning.

Psykiska störningar:

Vanligt: ​​ångest, förvirrat tillstånd, depression, sömnlöshet, nervositet, onormalt tänkande, onormala drömmar.

Mindre vanliga: agitation, påverkar labilitet, euforisk humör, hallucinationer, minskad libido, desorientering, humör förändrad, rastlöshet, dysfori.

Ingen känd frekvens: aggression, läkemedelsberoende (se avsnitt 4.4).

Nervsystemet:

Mycket vanliga: sömnighet, yrsel, huvudvärk.

Vanligt: ​​tremor, slöhet, sedering.

Mindre vanliga: amnesi, kramper, hypertoni, hypoestesi, ofrivilliga muskelsammandragningar, talstörning, synkope, parestesi, dysgeusi, hypotoni.

Ingen känd frekvens: hyperalgesi, sömnapnésyndrom.

Ögon:

Mindre vanliga: synstörning, mios.

Öron- och labyrintbesvär:

Mindre vanliga: yrsel.

Hjärtat:

Mindre vanliga: hjärtklappning (i samband med abstinenssyndrom), supraventrikulär takykardi.

Kärlsjukdomar:

Mindre vanliga: vasodilatation, rodnad i ansiktet.

Sällsynta: hypotoni, ortostatisk hypotoni.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Vanliga: dyspné, bronkospasm, minskad hosta.

Mindre vanliga: andningsdepression, hicka.

Gastrointestinala störningar:

Mycket vanliga: förstoppning, illamående, kräkningar.

Vanliga: buksmärta, diarré, muntorrhet, dyspepsi.

Mindre vanliga: dysfagi, flatulens, eructation, ileus, gastrit.

Ingen känd frekvens: karies.

Lever och gallvägar:

Mindre vanliga: ökade leverenzymer, gallkolik.

Ingen känd frekvens: kolestas.

Hud och subkutan vävnad:

Mycket vanliga: klåda.

Vanliga: utslag, hyperhidros.

Mindre vanliga: torr hud, exfoliativ dermatit.

Sällsynta: urtikaria.

Njurar och urinvägar:

Mindre vanliga: urinretention, urinvägs kramp.

Reproduktionssystem och bröststörningar:

Mindre vanliga: erektil dysfunktion, hypogonadism.

Ingen känd frekvens: amenorré.

Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället:

Vanliga: asteni, trötthet.

Mindre vanliga: läkemedelsavbrottssyndrom, sjukdom, ödem, perifert ödem, läkemedeltolerans, törst, pyrexi, frossa.

Oxynorm 5 mg

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Oxynorm 5 mg online i Sverige | good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ