Köp Rohypnol (Flunitrazepam) 2mg online | good quality

Sale!

Köp Rohypnol (Flunitrazepam) 2mg online | good quality

kr47.00

Rohypnol, ett mycket starkt lugnande-hypnotiskt medel, är inte lagligt i USA och har aldrig godkänts för medicinskt bruk.

Category:

Description

Vad är Rohypnol?

Flunitrazepam, även känt som Rohypnol, är medlem i en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner är CNS-depressiva medel som inducerar sedering och används vanligtvis för att behandla ångest och sömnstörningar.

Rohypnol, ett mycket starkt lugnande-hypnotiskt medel, är inte lagligt i USA och har aldrig godkänts för medicinskt bruk. Flunitrazepam sägs vara någonstans mellan 7-10 gånger starkare än receptbelagda bensodiazepiner, som Valium.

Ändå, lagligt i över sextio länder, är Flunitrazepam vanligtvis ordinerat för att behandla sömnlöshet. I USA har emellertid Flunitrazepam förtjänat otäckhet som läkemedlet för “date rape”, som historiskt sett används för att lugna offer för sexuella övergrepp.

Rohypnol kommer i tablett från och kan tas oralt. En person som lider av Flunitrazepam-missbruk kan missbruka läkemedlet genom att krossa det och fnysa det, strö det på marijuana och röka det, eller lösa det i vätska och sedan injicera det. Någon som använder Flunitrazepam kan känna effekterna av läkemedlet inom femton till tjugo minuter och varar upp till sex timmar.

Rohypnol beroende kommer sannolikt att påverka yngre befolkningar som gängmedlemmar, ravepartydeltagare, gymnasieelever, studenter och andra som regelbundet deltar i fester eller klubbar. Även om det här är vanliga grupper som missbrukar Flunitrazepam, är vem som helst mottagliga för missbruk och kan visa vissa varningstecken och symtom.

Tecken och symtom på missbruk av Flunitrazepam
Som ett CNS-depressivt medel sänker Rohypnol eller Rohypnol aktivitet i centrala nervsystemet och hjärnans funktion. Detta kommer att få personen att känna sig sömnig, bedövad, lugn och avslappnad. Att använda Flunitrazepam regelbundet är känt för att resultera i tolerans, vilket innebär att personen måste ta mer och mer för att uppnå samma effekt.

Om en person kämpar för Rohypnol-beroende, kommer de sannolikt att uppvisa följande symtom på missbruk:

Dåsighet
Yrsel
Huvudvärk
Berusad känsla som liknar alkohol
Mardrömmar
Förvirring
Desinhibition, eller okarakteristisk social manövrering
Amnesi; mörkläggning
Sluddrigt tal
Nedsatt reaktionstid och motorisk samordning
När en person väl under för Flunitrazepam-beroende beror de sannolikt på tecken på drogsökande beteende. De kan tvångsmässigt använda det, ständigt längta efter det, visa nedsatt bedömning och ständigt använda det trots uppenbar skada.

De kan använda gatunamn för Flunitrazepam, som Circles, Forget-Me-Pill, La Rocha, Mexican Valium, Roofies, Pingus, Ruffles och Wolfies.

Någon som missbrukar Flunitrazepam kommer sannolikt också att använda den med andra ämnen. Personer som använder kokain kan ta Flunitrazepam för att bekämpa typiska stimulerande effekter som agitation och irritabilitet. En person kan använda Flunitrazepam för att öka effekterna av andra CNS-depressiva medel, som alkohol.

Om en person börjar kombinera Flunitrazepam med ämnen som alkohol och kokain, bör de söka tillgängliga behandlingsalternativ omedelbart. Att kombinera Flunitrazepam med andra läkemedel kan få dödliga konsekvenser och är extremt farligt.

Farorna med missbruk av Rohypnol
När en person som lider av Rohypnol-missbruk använder alkohol för att förbättra läkemedlets effekter ökar de sannolikheten för att uppleva dumhet, mörkläggning och andningsdepression. Eftersom båda substanserna är CNS-depressiva saktas hjärnan och nervsystemet till en alarmerande hastighet, vilket kan leda till döden.

Blandning med alkohol kan också leda till anterograd amnesi, eller om du inte kommer ihåg händelser medan du är berusad. På 1990-talet skulle rovdjur använda Flunitrazepam för att sätta i drycker från intet ont anande offer. Läkemedlet skulle lösas upp och offret skulle då bli handikappat och tappa känslan av vad som hände på grund av de försvagande effekterna av att blanda alkohol och Flunitrazepam.

Att blanda de två medvetet kan vara farligt eftersom en person kanske inte kommer ihåg vad de gör, som att ha sex eller köra bil. Effekter som långsam koordination, minnesförlust och djup sedering gör en farlig cocktail som ökar risken för olycka och skada.

Rohypnol beroende kan också leda till farliga resultat i kombination med andra ämnen. Ytterligare farliga kombinationer med Flunitrazepam inkluderar andra bensodiazepiner och opioider såsom heroin, oxikodon, kodein och morfin. Alla dessa kombinationer kan leda till ökad CNS-depression, vilket kan orsaka allvarlig sedering, medvetslöshet, andningssvikt eller dödsfall.

Rohypnol beroende är farligt och behöver professionell assistent för att behandla dem på lämpligt sätt. Att plötsligt avbryta användningen av Flunitrazepam kan dock leda till smärtsamt tillbakadragande.

Rohypnol missbruk missbruk och avgiftning
Flunitrazepamberoende kommer sannolikt att leda till psykiskt och fysiskt beroende. Beroende betyder att hjärnan och kroppen har vant sig vid att inta läkemedlet och kommer därför att uppleva negativa symtom när droganvändningen stoppas.

Symtom på tillbakadragande av Flunitrazepam-missbruk inkluderar:

Extrem ångest
Huvudvärk
Spänning
Träningsvärk
Domningar
Rastlöshet
Förvirring
Irritabilitet
Hallucinationer
Chock
Delirium
Krampanfall
Dessa abstinenssymptom orsakar sannolikt extremt obehag och kan leda till ytterligare droganvändning. Behandlingsalternativ finns tillgängliga för dem som lider av tillbakadragande av Flunitrazepam-beroende och kan inkludera avgiftning eller avgiftning av medicinskt övervakad.

Målet med medicinsk övervakad avgiftning är att tillhandahålla en säker och effektiv miljö för att hantera ångest av tillbakadragande. Professionella kommer sannolikt att administrera andra mediciner för att lindra obehaget i tillbakadragandet. Medan mediciner kan vara användbara för avgiftning är det bara första steget i en mängd olika behandlingsalternativ.

Alternativ för behandling av missbruk av Rohypnol
Liksom avgiftning av medicinskt övervakad avgiftning, kan läkemedelsassisterad behandling (MAT) användas med andra terapier för att framgångsrikt behandla missbruk. Men när detta skrivs finns det inga FDA-godkända mediciner för att specifikt behandla Flunitrazepam-beroende. Ändå kan MAT fortfarande vara användbart för att hantera tillbakadragande och förhindra framtida återfall.

Andra behandlingsalternativ inkluderar någon form av beteendeterapi. Beteendebehandlingar är omfattande och omfattande och kan ge olika verktyg och resurser för en person att övervinna missbruk. Medan det fortfarande behövs forskning om behandlingsalternativ för Flunitrazepam-beroende, finns det gott om beteendebehandlingar som hjälper till att bekämpa missbrukssjukdomen.

Poliklinisk behandling gör att individen kan fortsätta att bo hemma och göra besök hos flera terapeuter och yrkesverksamma. Även om öppenvård kan ge ett specifikt tillvägagångssätt baserat på individuella behov och preferenser, kan det vara riskabelt för personen att fortsätta att bo hemma under behandlingen.

Beroende är sannolikt orsaken till en mängd olika faktorer, inklusive social miljö. Att stanna hemma under behandlingen kan öka risken för att använda droger eller alkohol och upphäva alla framsteg som gjorts under behandlingen.

Dagsvård ger individen ett hem på ett behandlingscenter för bostäder. Detta är ett bra behandlingsalternativ för många eftersom det erbjuder vård och mediciner dygnet runt och sker i en stabil miljö. Personen kommer att ha tillgång till en mängd olika behandlingar och terapier som kommer att bana väg för ett drogfritt liv en gång tillbaka i samhället.

På vårdcentraler kan de som lider av missbruk utsättas för gruppterapi, supporttjänster och till och med anställningsträning.

Ring nu för alternativ för behandling av missbruk av Flunitrazepam
Missbruk är en förödande sjukdom som har tagit landet med storm – du är inte ensam. Tveka inte att ringa numret på din skärm om du eller din älskade kämpar med missbruk.

Ring nu så får du kontakt med yrkesverksamma som kan hjälpa dig att hitta rätt behandlingsalternativ för dig eller din. Beroende är svårt, att ringa är lätt. Ring ett enkelt samtal och ändra ett liv till det bättre.

What Is Rohypnol?

Flunitrazepam, also known as Rohypnol, is a member of a class of drugs called benzodiazepines. Benzodiazepines are central nervous system (CNS) depressants that induce sedation and are typically used to treat anxiety and sleep disorders.

Rohypnol, a very strong sedative-hypnotic, is not legal in the United States and has never been approved for medical use. Rohypnol is said to be somewhere between 7 – 10 times stronger than prescription benzodiazepines, like Valium.

Yet, legal in over sixty countries, Rohypnol is generally prescribed to treat insomnia. However, in the United States, Rohypnol has earned infamy as the ‘date rape’ drug, historically used to sedate victims of sexual assault.

Flunitrazepam comes in tablet from and can be taken orally. A person suffering from Flunitrazepam addiction may abuse the drug by crushing it and snorting it, sprinkling it on marijuana and smoking it, or dissolving it in liquid and then injecting it. Someone using Flunitrazepam may feel the effects of the drug within fifteen to twenty minutes, lasting up to six hours.

Rohypnol addiction is likely to affect younger populations such as street gang members, rave party attendees, high school students, college students, and others regularly attending parties or clubs. Though these are common groups that abuse Flunitrazepam, anyone is susceptible to addiction, and may show some warning signs and symptoms.

Ready to make a change?
Call to speak to a treatment specialist.

Signs And Symptoms Of Rohypnol Abuse

As a CNS depressant, Flunitrazepam, or Rohypnol, slows down central nervous system activity and brain function. This will cause the person to feel sleepy, sedated, calm, and relaxed. Using Flunitrazepam regularly is known to result in tolerance, meaning the person will have to take more and more to achieve the same effect.

If a person is struggling from Rohypnol addiction, they will likely exhibit the following symptoms of misuse:

 • Drowsiness
 • Dizziness
 • Headaches
 • Intoxicated feeling similar to alcohol
 • Nightmares
 • Confusion
 • Disinhibition, or uncharacteristic social maneuvering
 • Amnesia; blackout
 • Slurred speech
 • Impaired reaction time and motor coordination

Once a person succumbs to Flunitrazepam addiction, they are likely to show signs of drug seeking behavior. They may compulsively use it, constantly crave it, show impaired judgment, and continually use it despite obvious harm.

They may use street names for Flunitrazepam, like Circles, Forget-Me-Pill, La Rocha, Mexican Valium, Roofies, Pingus, Ruffles, and Wolfies.

Someone abusing Flunitrazepam is also likely to use it with other substances. People using cocaine may take Flunitrazepam to combat typical stimulant effects like agitation and irritability. A person may use Flunitrazepam to increase the effects of other CNS depressants, like alcohol.

If a person begins to combine Flunitrazepam with substances like alcohol and cocaine, then they should seek available treatment options immediately. Combining Flunitrazepam with other drugs can have deadly consequences and is extremely dangerous.

Dangers Of Rohypnol Addiction

When a person suffering from Flunitrazepam addiction uses alcohol to enhance the drug’s effects, they increase the likelihood of experiencing stupor, blackout, and respiratory depression. Since both substances are CNS depressants, the brain and nervous system are slowed to an alarming rate, potentially resulting in death.

Mixing with alcohol can also result in anterograde amnesia, or not remembering events while intoxicated. In the 1990s, predators would use Flunitrazepam to put in the drinks of unsuspecting victims. The drug would dissolve and the victim would then become incapacitated and lose sense of what was happening because of the debilitating effects of mixing alcohol and Flunitrazepam.

Mixing the two intentionally can be dangerous because a person may not remember what they are doing, like having sex or driving. Effects like slowed coordination, amnesia, and profound sedation make a dangerous cocktail that increases the risk of accident and injury.

Rohypnol addiction can also lead to dangerous results when combined with other substances. Further dangerous combinations with Flunitrazepam include other benzodiazepines and opioids such as heroinoxycodonecodeine, and morphine. All of these combinations may result in increased CNS depression, which can cause severe sedation, unconsciousness, respiratory failure, or death.

Rohypnol addiction is dangerous and needs professional aide to adequately treat. Abruptly discontinuing use of Flunitrazepam, however, can result in painful withdrawal.

Rohypnol Addiction Withdrawal And Detox

Rohypnol addiction will likely lead to psychological and physical dependence. Dependence means the brain and body have become accustomed to ingesting the drug, and will therefore experience adverse symptoms when drug use is stopped.

Symptoms of Rohypnol addiction withdrawal include:

 • Extreme anxiety
 • Headache
 • Tension
 • Muscle pain
 • Numbness
 • Restlessness
 • Confusion
 • Irritability
 • Hallucinations
 • Shock
 • Delirium
 • Seizures

These withdrawal symptoms are likely to cause extreme discomfort and can lead to further drug use. Treatment options are available for those suffering from Rohypnol addiction withdrawal, and may include medically supervised detoxification, or detox.

The goal of medically supervised detox is to provide a safe and effective environment to deal with the agony of withdrawal. Professionals are likely to administer other medications in order to ease the discomfort of the withdrawal process. While medications may be useful for detoxification, it is only the first step in a variety of treatment options.

heart shaped hands

Rohypnol Addiction Treatment Options

Like medically supervised detox, Medication-assisted treatment (MAT) may be used with other therapies in order to successfully treat addiction. However, as of the time of this writing, there are no FDA approved medications to specifically treat Flunitrazepam addiction. Nonetheless, MAT may still be useful to deal with withdrawal and prevent future relapse.

Other treatment options include some form of behavioral therapy. Behavioral treatments are vast and wide-ranging, and can provide various tools and resources for a person to overcome addiction. While research is still needed on treatment options for Rohypnol addiction, there are plenty of behavioral treatments that help fight the disease of addiction.

Outpatient treatment allows the individual to continue to live at home and make visits to multiple therapists and professionals. While outpatient treatment can provide a specific approach based on individual needs and preferences, it may be risky for the person to continue to live at home during treatment.

Addiction is likely the cause of a variety of factors, including social environment. Staying at home during treatment could increase the risk of using drugs or alcohol, and void any progress made during therapy.

Inpatient treatment provides a home for the individual at a residential treatment center. This is a good treatment option for many because it offers around the clock care and medications, and takes place in a stable environment. The person will have access to a variety of treatments and therapies that will pave the way for a drug free life once back in the community.

At inpatient treatment centers, those suffering from addiction will possibly be subjected to group therapies, support services, and even employment training.

Call Now For Rohypnol Addiction Treatment Options

Addiction is a devastating disease that has taken the country by storm – you are not alone. If you or your loved one are struggling with addiction, do not hesitate to call the number on your screen.

Call now and you will be connected with professionals that can help you find the right treatment option for you or yours. Addiction is hard, calling is easy. Make a simple call and change a life for the better.

Rohypnol Rohypnol

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Rohypnol (Flunitrazepam) 2mg online | good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ