Köp Subutex 8mg online i Sverige | good quality

Sale!

Köp Subutex 8mg online i Sverige | good quality

kr29.00

Vad är Subutex? Subutex är ett läkemedel som används för att behandla opioidberoende.

Category:

Description

SUBUTEX

 • Generic Name: buprenorphine
 • Brand Name: Subutex
Last reviewed on RxList: 3/16/2020

 

 

SUBUTEX (buprenorfin) Sublinguala tabletter

BESKRIVNING
SUBUTEX (buprenorfin) sublingual tablett är en obelagd oval vit, platt fasad kantad tablett, präglad med ett alfanumeriskt ord som identifierar produkten och styrkan på ena sidan. Den innehåller buprenorfin HCl, en partiell agonist vid mu-opioidreceptorn, och finns i två dosstyrkor, 2 mg buprenorfin och 8 mg buprenorfin (som den fria basen, motsvarande 2,16 mg buprenorfinhydroklorid USP och 8,64 mg buprenorfinhydroklorid USP) . Varje tablett innehåller också laktos, mannitol, majsstärkelse, povidon K30, citronsyra, natriumcitrat och magnesiumstearat.

Kemiskt är buprenorfin-HCl (2S) -2- [17-cyklopropylmetyl-4,5a-epoxi-3-hydroxi-6-metoxi6a, 14-etano-14a-morfinin-7a-yl] -3,3-dimetylbutan-2 -ol hydroklorid. Den har följande kemiska struktur:

SUBUTEX (buprenorfin) strukturell formelillustration
Buprenorfin HCl har molekylformeln C29 H41 NO4 • HCl och molekylvikten är 504,10. Det är ett vitt eller benvitt kristallint pulver, lite lösligt i vatten, fritt lösligt i metanol, lösligt i alkohol och praktiskt taget olösligt i cyklohexan.

SUBUTEX INDIKATIONER

SUBUTEX är indicerat för behandling av opioidberoende och föredras för induktion. SUBUTEX ska användas som en del av en komplett behandlingsplan för att inkludera rådgivning och psykosocialt stöd.

DOSERING OCH ADMINISTRERING
Lag om narkotikamissbruk
Enligt Drug Addiction Treatment Act (DATA) kodifierad vid 21 U.S.C. 823 (g) är receptbelagd användning av denna produkt vid behandling av opioidberoende begränsad till vårdgivare som uppfyller vissa kvalificerade krav och som har meddelat sekreteraren för hälsa och mänskliga tjänster (HHS) att de har för avsikt att ordinera denna produkt för behandling av opioidberoende och har tilldelats ett unikt identifieringsnummer som måste finnas på varje recept.

Viktiga doserings- och administrationsinstruktioner
SUBUTEX administreras sublingualt som en enda daglig dos.

SUBUTEX innehåller inte naloxon och föredras endast för användning under induktion. Efter induktion är SUBOXONE sublingual film eller SUBOXONE sublingual tablett att föredra på grund av närvaron av naloxon när klinisk användning inkluderar administrering utan tillsyn. Användningen av SUBUTEX för administrering utan tillsyn bör begränsas till de patienter som inte tolererar SUBOXONE sublingual film eller SUBOXONE sublingual tablett; till exempel de patienter som har visats vara överkänsliga för naloxon.

Läkemedel bör ordineras med tanke på besöksfrekvensen. Tillhandahållande av flera påfyllningar rekommenderas inte tidigt i behandlingen eller utan lämpliga patientuppföljningsbesök.

Induktion
Före induktion bör man överväga vilken typ av opioidberoende (dvs. långa eller kortverkande opioidprodukter), tiden sedan senaste opioidanvändningen och graden eller nivån på opioidberoende.

Patienter som är beroende av heroin eller andra kortverkande opioida produkter
Vid behandlingsstart bör den första dosen av SUBUTEX endast administreras när objektiva och tydliga tecken på måttligt opioiduttag uppträder och inte mindre än fyra timmar efter att patienten senast använt en opioid.

Det rekommenderas att en adekvat behandlingsdos, titrerad till klinisk effektivitet, ska uppnås så snabbt som möjligt. Doseringen på den första behandlingsdagen kan ges i steg om 2 mg till 4 mg om så önskas. I vissa studier ledde gradvis induktion över flera dagar till en hög grad av bortfall av buprenorfinpatienter under induktionsperioden.

I en månadsstudie fick patienterna 8 mg SUBUTEX dag 1 och 16 mg SUBUTEX dag 2. Från och med dag 3 fick patienter antingen SUBOXONE sublingual tablett eller SUBUTEX vid samma buprenorfindos som dag 2 baserat på deras tilldelade behandling . Induktion i studierna av buprenorfinlösning genomfördes under 3-4 dagar, beroende på måldosen.

Patienter som är beroende av metadon eller andra långverkande opioida produkter
Patienter som är beroende av metadon eller andra långverkande opioidprodukter kan vara mer mottagliga för utfälld och långvarig utsättning under induktion än för kortverkande opioidprodukter; därför bör den första dosen av SUBUTEX endast ges när objektiva och tydliga tecken på måttligt opioiduttag uppträder och i allmänhet inte mindre än 24 timmar efter att patienten senast använt en långverkande opioidprodukt.

Det finns liten kontrollerad erfarenhet av överföring av metadonhållna patienter till buprenorfin. Tillgängliga bevis tyder på att abstinenssymtom och symtom är möjliga under induktion i buprenorfin. Uttag verkar mer sannolikt hos patienter som upprätthålls i högre doser metadon (> 30 mg) och när den första buprenorfindosen administreras strax efter den sista metadondosen.

Underhåll
SUBOXONE föredras för underhållsbehandling.
När SUBUTEX används för underhåll hos patienter som inte tål närvaron av naloxon, bör dosen av SUBUTEX gradvis justeras i steg / minskningar av 2 mg eller 4 mg buprenorfin till en nivå som håller patienten i behandling och undertrycker opioida abstinenssymtom och symtom.
Efter induktion och stabilisering av behandlingen ligger underhållsdosen av SUBUTEX i allmänhet i intervallet 4 mg till 24 mg buprenorfin per dag beroende på individ. Den rekommenderade måldosen av SUBUTEX är 16 mg som en enda daglig dos. Doser högre än 24 mg har inte visats ge någon klinisk fördel.
När du bestämmer receptkvantiteten för administrering utan tillsyn, överväga patientens stabilitetsnivå, säkerheten i hans eller hennes hemläge och andra faktorer som sannolikt kan påverka förmågan att hantera leveranser av hemmedicin.
Det finns ingen maximal rekommenderad längd för underhållsbehandling. Patienter kan behöva behandling på obestämd tid och bör fortsätta så länge patienter har nytta av det och användningen av SUBUTEX bidrar till de avsedda behandlingsmålen.

SUBUTEX Administreringssätt

SUBUTEX måste administreras hel. Skär inte, tugga eller svälj SUBUTEX. Rådgiv patienterna att inte äta eller dricka något förrän tabletten är helt upplöst.

SUBUTEX ska placeras under tungan tills den är upplöst. För doser som kräver användning av mer än två tabletter rekommenderas patienter att antingen placera alla tabletterna samtidigt eller alternativt (om de inte kan passa in mer än två tabletter bekvämt), placera två tabletter åt gången under tungan. Hur som helst bör patienterna fortsätta att hålla tabletterna under tungan tills de löses upp; att svälja tabletterna minskar läkemedlets biotillgänglighet. För att säkerställa konsistens i biotillgänglighet bör patienter följa samma dosering vid fortsatt användning av produkten.

Korrekt administreringsteknik bör visas för patienten.

Klinisk tillsyn
Behandlingen bör inledas med övervakad administrering, och fortsätt till administrering utan tillsyn i takt med att patientens kliniska stabilitet tillåter. Användningen av SUBUTEX för administrering utan tillsyn bör begränsas till de patienter som inte tål SUBOXONE, till exempel de patienter med känd överkänslighet mot naloxon. SUBOXONE och SUBUTEX är båda föremål för avledning och missbruk. När du bestämmer receptbelagd mängd för oövervakad administrering, överväga patientens stabilitetsnivå, säkerheten i hans eller hennes hemläge och andra faktorer som kan påverka patientens förmåga att hantera leveranser av hemmedicin.

Idealt sett bör patienter ses med rimliga intervall (t.ex. minst en gång per vecka under den första behandlingsmånaden) baserat på patientens individuella omständigheter. Läkemedel bör ordineras med tanke på besöksfrekvensen. Tillhandahållande av flera påfyllningar rekommenderas inte tidigt i behandlingen eller utan lämpliga patientuppföljningsbesök. Periodisk bedömning är nödvändig för att fastställa överensstämmelse med doseringsregimen, behandlingsplanens effektivitet och övergripande patientförlopp.

När en stabil dos har uppnåtts och patientbedömning (t.ex. urinläkemedelsscreening) inte indikerar olaglig droganvändning kan mindre frekventa uppföljningsbesök vara lämpliga. Ett besöksschema en gång i månaden kan vara rimligt för patienter med en stabil dosering av läkemedel som gör framsteg mot sina behandlingsmål. Fortsättning eller modifiering av farmakoterapi bör baseras på vårdgivarens utvärdering av behandlingsresultat och mål såsom:

Frånvaro av medicineringstoxicitet.
Frånvaro av medicinska eller beteendeeffekter.
Ansvarig hantering av läkemedel av patienten.
Patientens efterlevnad av alla delar av behandlingsplanen (inklusive återställningsinriktade aktiviteter, psykoterapi och / eller andra psykosociala metoder).
Avhållsamhet från olaglig droganvändning (inklusive problematisk användning av alkohol och / eller bensodiazepin).
Om behandlingsmål inte uppnås bör vårdgivaren ompröva lämpligheten av att fortsätta den nuvarande behandlingen.

Patienter med svårt nedsatt leverfunktion
Överväg att minska start- och titreringsinkrementaldosen med hälften och övervaka tecken och symtom på toxicitet eller överdos orsakad av ökade nivåer av buprenorfin.

Instabila patienter
Hälso- och sjukvårdspersonal måste bestämma när de inte på lämpligt sätt kan tillhandahålla ytterligare hantering för vissa patienter. Till exempel kan vissa patienter missbruka eller vara beroende av olika droger eller inte svarar på psykosocialt ingripande så att vårdgivaren inte känner att han / hon har kompetensen att hantera patienten. I sådana fall kanske vårdgivaren vill bedöma om patienten ska hänvisas till en specialist eller en mer intensiv beteendemiljö. Beslut bör baseras på en behandlingsplan som upprättats och överenskommits med patienten i början av behandlingen.

Patienter som fortsätter att missbruka, missbruka eller avleda buprenorfinprodukter eller andra opioider bör ges, eller hänvisas till, mer intensiv och strukturerad behandling.

Avbryter behandlingen
Beslutet att avbryta behandlingen med SUBOXONE eller SUBUTEX efter en period av underhåll bör fattas som en del av en omfattande behandlingsplan. Rådgöra patienter om potentialen att återkomma till olaglig droganvändning efter att behandlingen med opioidagonist / partiell agonistmedicinsk behandling har avbrutits. Avsmalna patienter för att minska förekomsten av abstinenssymtom [se VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER].

HUR LEVERERAS

Doseringsformer och styrkor
SUBUTEX sublingual tablett levereras som en obelagd oval vit tablett i två doseringsstyrkor:

buprenorfin 2 mg och
buprenorfin 8 mg
Lagring och hantering
SUBUTEX sublingual tablett är en obelagd oval vit, platt fasad kantad tablett, präglat med ett alfanumeriskt ord som identifierar produkten och styrkan på ena sidan (“B2” och “B8” på 2 mg respektive 8 mg tabletter), levererad i torkad högdensitetspolyeten (HDPE) flaska:

NDC 12496-1278-2 (buprenorfin 2 mg / sublingual tablett; innehåll uttryckt i termer av fri bas, motsvarande 2,16 mg buprenorfinhydroklorid USP) -30 tabletter per flaska

NDC 12496-1310-2 (buprenorfin 8 mg / sublingual tablett; innehåll uttryckt i termer av fri bas, motsvarande 8,64 mg buprenorfinhydroklorid USP) -30 tabletter per flaska

Förvara vid 25 ° C (77 ° F), utflykter tillåtna till 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F). [se USP-kontrollerad rumstemperatur].

Förvara SUBUTEX på ett säkert sätt och kasta det på rätt sätt [se Patientrådgivning].

SIDE EFFECTS

The following serious adverse reactions are described elsewhere in the labeling:

 • Addiction, Abuse, and Misuse [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Respiratory and CNS Depression [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Adrenal Insufficiency [seeWARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Opioid Withdrawal [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Hepatitis, Hepatic Events [seeWARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Hypersensitivity Reactions [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Orthostatic Hypotension [seeWARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Elevation of Cerebrospinal FluidPressure [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]
 • Elevation of Intracholedochal Pressure [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]

Eftersom kliniska prövningar utförs under mycket varierande förhållanden kan biverkningshastigheter som observerats i kliniska prövningar av ett läkemedel inte jämföras direkt med frekvenser i kliniska prövningar av ett annat läkemedel och kanske inte speglar de frekvenser som observerats i praktiken.

Säkerheten för SUBUTEX stöddes av kliniska prövningar med SUBUTEX, SUBOXONE (buprenorfin / naloxon sublingual tablett) och andra prövningar med buprenorfin sublinguala lösningar. Totalt var säkerhetsdata tillgängliga från 3214 opioidberoende personer som exponerades för buprenorfin vid doser inom intervallet som används vid behandling av opioidberoende.

Få skillnader i biverkningsprofil noterades mellan SUBUTEX eller buprenorfin som administrerades som en sublingual lösning.

Följande biverkningar rapporterades förekomma av minst 5% av patienterna i en 4-veckorsstudie (tabell 1).

Tabell 1: Biverkningar ≥ 5% per kroppssystem och behandlingsgrupp i en 4-veckorsstudie

Oxynorm 5 mg subutex

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Subutex 8mg online i Sverige | good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ