Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality

Sale!

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality

kr180.00

Zolpidem 10 mg, som bland annat säljs under varumärket Ambien, är ett läkemedel som främst används för kortvarig behandling av sömnproblem.

Category:

Description

Zolpidem 10 mg Användningar.

Zolpidem används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna. Om du har problem med att somna hjälper det dig att somna snabbare så att du kan få en bättre natts sömn. Zolpidem tillhör en klass av läkemedel som kallas lugnande hypnotika. Det verkar på din hjärna för att ge en lugnande effekt.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Detta läkemedel är vanligtvis begränsat till korta behandlingsperioder på 1 till 2 veckor eller mindre.

Hur du använder Zolpidem TARTRATE
Läs läkemedelsguiden och, om tillgängligt, patientinformationsbladet som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar ta zolpidem och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Ta detta läkemedel genom munnen på fastande mage enligt din läkare, vanligtvis en gång om natten. Eftersom zolpidem fungerar snabbt, ta det direkt innan du lägger dig. Ta det inte med eller efter en måltid eftersom det inte fungerar lika snabbt.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Ta inte en dos av detta läkemedel om du inte har tid för en hel natts sömn på minst 7 till 8 timmar. Om du måste vakna innan det kan du ha en viss minnesförlust och kan ha problem med att göra någon aktivitet som kräver vakenhet, som att köra bil eller använda maskiner. (Se även avsnittet Försiktighetsåtgärder.)

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Doseringen baseras på ditt kön, ålder, medicinska tillstånd, andra mediciner du kan ta och svaret på behandlingen. Öka inte din dos, ta den oftare eller använd den längre än föreskrivet. Ta inte mer än 10 milligram om dagen. Kvinnor ordineras vanligtvis en lägre dos eftersom läkemedlet avlägsnas långsammare från kroppen än hos män. Äldre vuxna ordineras vanligtvis en lägre dos för att minska risken för biverkningar.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du få abstinenssymptom (som illamående, kräkningar, rodnad, magkramper, nervositet, skakningar). För att förhindra utsättning kan din läkare sänka din dos långsamt. Återkallande är mer troligt om du har använt zolpidem under lång tid eller i höga doser. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka missbruk. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändningsstörning (som överanvändning eller missbruk av droger / alkohol). Ta detta läkemedel exakt enligt föreskrifterna för att minska risken för missbruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

När detta läkemedel används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Tala om för din läkare om ditt tillstånd kvarstår efter 7 till 10 dagar eller om det förvärras.

Du kan ha problem med att sova de första nätterna efter att du slutat ta detta läkemedel. Detta kallas rebound insomnia och är normalt. Det försvinner vanligtvis efter 1-2 nätter. Om denna effekt kvarstår, kontakta din läkare.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Zolpidem 10 mg Bieffekter

Yrsel kan uppstå. Om denna effekt kvarstår eller förvärras, kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel kan göra dig sömnig under dagen. Tala om för din läkare om du har dåsighet på dagtid. Din dos kan behöva justeras.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om någon av dessa osannolika men allvarliga biverkningar inträffar: minnesförlust, mental / humör / beteendeförändringar (såsom ny / förvärrad depression, onormala tankar, självmordstankar, hallucinationer, förvirring, agitation, aggressivt beteende, ångest ).

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du märker andra effekter som inte nämns ovan.

Försiktighetsåtgärder för Zolpidem 10 mg

Innan du tar zolpidem, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.

Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality  | Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality 

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal din medicinska historia, särskilt om: njursjukdom, leversjukdom, psykiska / humörproblem (såsom depression, självmordstankar), personlig eller familjehistoria av en substansanvändningsstörning (såsom överanvändning av eller missbruk av droger / alkohol), personlig eller familjehistoria av sömnpromenader, lung- / andningsproblem (såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom-KOL, sömnapné), en viss muskelsjukdom (myasthenia gravis).

Effekterna av detta läkemedel kan pågå även efter att du vaknat nästa dag. Om du inte fick sova 7 till 8 timmar eller tog andra mediciner som gjorde dig sömnig eller är mer känslig för detta läkemedel, kan du känna dig vaken men inte tänka tillräckligt klart för att köra. Du kan också uppleva yrsel eller suddig / dubbelsyn. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr. Vänta minst 8 timmar efter att du har tagit detta läkemedel innan du kör bil, och kör inte, använd maskiner eller gör något som är vaken tills du kan göra det säkert. Detta läkemedel kan också öka risken för fall. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Barn kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt yrsel och hallucinationer.

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt yrsel, förvirring, ostadighet och överdriven sömnighet. Dessa biverkningar kan öka risken för att falla.

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Spädbarn födda till mödrar som har använt detta läkemedel sent under de senaste tre månaderna av graviditeten kan utveckla ovanlig sömnighet, andningssvårigheter, ovanlig halthet eller abstinenssymptom. Få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några ovanliga symtom hos din nyfödda. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare.

En liten mängd av detta läkemedel överförs i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn (såsom ovanlig sömnighet, andningssvårigheter eller ovanlig halthet). Få medicinsk hjälp omedelbart om du märker några ovanliga symtom hos ditt barn. Fråga din läkare om du ska pumpa och kasta din bröstmjölk under behandlingen och i 23 timmar efter en dos av detta läkemedel för att minska risken för dessa effekter hos ditt barn. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Interaktioner

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

En produkt som kan interagera med detta läkemedel är: natriumoxybat.

Andra mediciner kan påverka avlägsnandet av zolpidem från kroppen, vilket kan påverka hur zolpidem fungerar. Exempel är bland annat azolsvampmedel (såsom ketokonazol), rifampin, johannesört.

Risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam / ytlig andning, svår dåsighet / yrsel) kan ökas om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan orsaka sömnighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter såsom opioidvärk eller hostlindrande medel (såsom kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), andra läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, lorazepam, zopiclon), muskler avslappnande medel (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).

Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (såsom allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Överdos

Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att passera ut eller andas, ring 911. Annars kontakta ett giftkontrollcenter omedelbart. Amerikanska invånare kan ringa sitt lokala giftkontrollcenter på 1-800-222-1222. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan inkludera långsam andning eller en djup sömn som du inte kan väcka från.

Anteckningar
Dela inte detta läkemedel med andra. Att dela det strider mot lagen.

När du blir äldre kan ditt sömnmönster naturligtvis förändras och din sömn kan avbrytas flera gånger under natten. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om hur du kan förbättra din sömn utan medicinering, som att undvika koffein och alkohol nära sänggåendet, undvika tupplurar på dagen och gå till sängs vid samma tid varje natt.

Missad dos
Om du saknar en dos, ta inte den om du inte har tid att sova i 7 till 8 timmar efteråt.

Lagring
Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur.

Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kassera produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. Kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

zolpidem 10 mg zolpidem 10 mg

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp zolpidem 10 mg online i Sverige | good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ